27/11
CBOT
BM&F

Soja
US$ 10,46 (JAN15)
R$ ()

Milho
US$ ()
R$ 28,83 (JAN15)